hyperlink_all_my_content

function hyperlink_all_my_content( $content ) {


    $matches = array();
    $nummatches = preg_match("/src=['|\"](.*)['|\"]/", $content, $matches);
    return "<a href='" . $matches[1] . "'>$content</a>";
}
add_filter( 'the_content', 'hyperlink_all_my_content' );
Mục nhập này đã được đăng trong Flatsome. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *