Sử dụng phần mềm kiến trúc
Kỹ năng quản lý hệ thống
Kỹ năng xây dựng đội nhóm
Kỹ năng giao tiếp
Tạo động lực mục tiêu